แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

คณะกรรมการมูลนิธิบ้านจริงใจ

 

 

มูลนิธิบ้านจริงใจประกอบด้วยกรรมการ และ ตัวแทนชาวนอร์เวย์ซึ่งประจำอยู่ที่โบสถ์นอร์เวย์ในพัทยา

นอกจากการดำเนินงานหาทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำแล้วเป้าหมายเฉพาะหน้าของมูลนิธิฯ อีกประการคือการระดมทุนเพื่อซื้อที่และจัดสร้างอาคารเพื่อเป็นที่พักถาวรของเด็กในความดูและของมูลนิธิฯ