แผนที่บ้านจริงใจ

แผนที่บ้านจริงใจ

ความฝันเป็นจริงในที่สุด!

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อย ความฝันอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถบรรลุได้ถ้าปราศจากทุกท่าน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

6 กันยายน 2560 ครูเพียงตา ชุ่มน้อย และคุณสุนันทา คำนันตา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (M.O.U) ณ เทศบาลเมืองหนองปรือ

ระหว่าง เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำรวจ อัยการจังหวัดชลบุรี และ ศุนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล

เพื่อยุติปัญหาความรุนแรงของครอบครัว เด็ก สตรี และปัญหาต่างๆ ของสังคมไทย